Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Deklaracja dostępności

  /  Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony podmiotowej BIP


Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Rodakach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP https://bip.malopolska.pl/spimkwrodakach Dane teleadresowe jednostki:

Szkoła  Podstawowa  im.  Mikołaja  Kopernika, 

Rodaki,  ul.  Strażacka  11,

32-310  Klucze

tel:  32 642 01 21

email:  szkolapodstawowarodaki@gmail.com

Data publikacji strony internetowej: 2006-02-04

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-08-02

Strona podmiotowa BIP jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: 

–  filmy  nie  posiadają napisów  dla  osób  głuchoniemych,

–  część  plików  nie  jest  dostępnych  cyfrowo,

–  brak  odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów


Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

Strony podmiotowe w ramach Regionalnego Systemu BIP w Małopolsce posiadają następujące ułatwienia:

  • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
  • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
  • mapa strony
  • focus wokół elementów nawigacyjnych

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia: 2019-11-07

Deklarację  sporządzono na  podstawie samooceny przeprowadzonej przez  pracownika  Szkoły Podstawowej  im. Mikołaja Kopernika w Rodakach

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji Deklaracji: 2021-09-02

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Eulalia Zacłona-Kulawik
e-mail: szkolapodstawowarodaki@gmail.com
Telefon: 32 642 01 21

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Do  budynku szkoły  prowadzi główne wejście znajdujące się od  ulicy  Strażackiej.  Jest  ono  ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Ponadto do budynku szkoły są jeszcze trzy wejścia – jedno od strony wschodniej budynku prowadzące do pomieszczeń kuchni i jadalni a dwa pozostałe znajdują się od strony  północnej i wykorzystywane jako drogi ewakuacyjne. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są  pracownicy obsługi. W  sekretariacie szkoły jest podgląd monitoringu obejmujący wejście główne, teren wokół szkoły oraz korytarze przy salach lekcyjnych.

W budynku na każdym poziomie znajduje się korytarz. na jego początku znajduje się klatka schodowa. Budynek nie posiada wind.

W budynku ani też na zewnątrz nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych.

W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane.