Wiadomości z przebiegu projektu – etap I

 


16. 04. 2009 r. i 22.04. 2009 r.
W dniach 16 i 22 kwietnia w godzinach 10.00 do 15.30 w Zespole Szkół w Wierzchowisku odbyło się szkolenie dla nauczycieli klas I, których szkoły zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”.

21. 04. 2009 r.
Dostarczenie do S.P w Rodakach pierwszej przesyłki zawierającej część pomocy dydaktycznych przeznaczonych do pracy z dziećmi w ramach projektu „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”. Pomoce te zostaną umieszczone w Ośrodkach zainteresowań utworzonych w sali lekcyjnej przeznaczonej dla pierwszej klasy.

14. 05. 2009 r.
Druga dostawa pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy” do naszej szkoły.

18. 05. 2009 r.
Powstaje gazetka poświęcona projektowi. Na gazetce znalazły się najważniejsze informacje dotyczące projektu „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”, jego cele i założenia, a także informacje poświęcone twórcy teorii inteligencji wielorakich Howardowi Gardnerowi oraz krótka ich charakterystyka.

20. 05. 2009 r.
O godz. 17.00 w S.P w Rodakach odbyło się spotkanie z rodzicami uczniów klas pierwszych naszej szkoły. Na spotkanie zostali zaproszeni wszyscy rodzice w celu zapoznania ich z projektem „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”, jego celami i głównymi założeniami. Nauczyciel przybliżył rodzicom teorię Howarda Gardnera dotyczącą inteligencji wielorakich oraz zachęcił wszystkich zebranych do wyrażenia zgody na udział swojego dziecka w projekcie. Wszyscy rodzice zadeklarowali chęć posyłania dzieci na dodatkowe zajęcia realizowane w ramach projektu w terminie od 01. 09. 2009 r. do 31. 12. 2009 r. co potwierdzili własnoręcznym wpisem do dziennika. W czasie spotkania rodzice dokonali również oceny inteligencji własnego dziecka wypełniając kwestionariusz, który pomógł im w określeniu inteligencji dominujących i tych, które wymagają wsparcia. Całe spotkanie przebiegało w miłej atmosferze, bo przy filiżance kawy i słodkich ciasteczkach łatwiej wymieniać się doświadczeniami i własnymi spostrzeżeniami. W trakcie spotkania nauczyciel wielokrotnie podkreślał rolę rodziców w realizacji projektu, a na jego zakończenie poprosił o współpracę akcentując, że tylko przy ich czynnym udziale realizacja tego projektu będzie możliwa. Kończąc spotkanie nauczyciel serdecznie podziękował wszystkim rodzicom za przybycie i wyrażenie zgody na udział ich dziecka w projekcie. Zaprosił rodziców do obejrzenia i zapoznania się z tworzonymi „ośrodkami zainteresowań”, które powstają w sali lekcyjnej przeznaczonej dla naszych pierwszaków.

20.08 – 01.09.2009 r.
Dostarczenie kolejnej paczki z pomocami dydaktycznymi. Tworzenie Dziecięcych Ośrodków Zainteresowań zostało prawie zakończone. Ośrodki Zainteresowań utworzone w sali lekcyjnej „pierwszaków” powstały na bazie zestawu środków dydaktycznych służących rozwijaniu umiejętności w obrębie kompetencji kluczowych, w oparciu o założenia teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera. Celowo dobrane zostały wielofunkcyjne środki dydaktyczne, stymulujące rozwój dziecka wieloaspektowo i wielowymiarowo. Łączą one wiele funkcji w jednej, ciekawej i rozwijającej formie. W czasie trwania projektu będą on wzbogacane o inne środki dydaktyczne, dostępne w szkole czy też pozyskane np. podczas spacerów i wycieczek. Dziecięce Ośrodki Zainteresowań proponowane w Projekcie są tak zaprojektowane, aby możliwa była jak najpełniejsza indywidualizacja pracy z uczniami.

Pierwszy Ośrodek Zainteresowań: będzie sprzyjał rozwijaniu wszystkich inteligencji, a szczególnie inteligencji: językowej, interpersonalnej i intrapersonalnej. W Ośrodku tym umieszczono takie środki dydaktyczne, które maja pobudzać do wypowiedzi ustnych, wspierać rozwój mowy i rozumienie ze słuchu, sprzyjać nabywaniu umiejętności czytania i pisania. Wykorzystane zostaną m.in. zestawy alfabetów ruchomych – kart dla dzieci z obrazkami, książeczki „Rok wierszem malowany” i zestawy historyjek obrazkowych związanych tematycznie z tekstami wierszy. W oparciu o te pomoce będzie można także wspierać rozwój inteligencji przyrodniczej. Dzieci zainteresowane przyrodą chętniej będą opowiadać o sytuacjach, wydarzeniach, zjawiskach, w kontekście ich związków ze światem roślin i zwierząt. Dostępne będą także historyjki obrazkowe poruszające problemy stosunku do osób niepełnosprawnych, tolerancji wobec „inności”, przeciwdziałaniu agresji. Ważne miejsce zajmuje ” Kodeks klasowy”, czyli zestaw znaków przypominających wizualnie znaki drogowe. Na bazie takiego kodeksu można organizować zajęcia wspierające właściwe zachowanie się wobec rówieśników i dorosłych, przestrzeganie powszechnie obowiązujących norm i zasad w kontaktach interpersonalnych. Inteligencja interpersonalna rozwijana będzie także poprzez wykorzystanie chusty animacyjnej i książki „Zabawy z chustą”, w której znajdują się propozycje zabaw ułatwiających wzajemne poznanie się dzieci i integrujących grupę, ćwiczące współdziałanie, refleks, spostrzegawczość, zwinność i zręczność, rozwijające takie cechy charakteru jak pewność siebie, wiara we własne siły i odwaga. Chustę można wykorzystać również podczas zabaw muzycznych.

W tym Ośrodku znalazły się także zestawy tabliczek i książeczek Logico, szczególnie takie, które będą sprzyjały kształtowaniu kompetencji językowych w zakresie języka polskiego i języków obcych. Logico to środek dydaktyczny ułatwiający dzieciom naukę czytania, pisania i liczenia, wprowadzający jednocześnie w świat np. kolorów, roślin, zwierząt, bajek, ruchu drogowego, geometrii, ortografii. Pracując i bawiąc się z Logico dziecko myśli, analizuje, poszukuje, podejmuje decyzje, rozwiązuje. Działanie na Logico umożliwia samokontrolę, uczy samodzielnego myślenia, motywuje, wspiera budowanie poczucia własnej wartości, służy przełamywaniu barier w relacjach między dzieckiem a nauczycielem. Zabawy z wykorzystaniem Logico rozwijają zdolności percepcyjne i analityczne oraz doskonalą koordynację wzrokowo-ruchową. Umiejętności językowe rozwijane będą także za pomocą zestawu „Bajek -grajek”, czyli płyt CD z nagraniami tekstów bajek muzycznych lubianych przez dzieci. Bajki te, to słuchowiska słowno-muzyczne opracowane w formie teatru (kilku aktorów występujących w każdej bajce). Teksty i muzykę napisali uznani autorzy polscy, tworzący dla dzieci. Wzbogacone są one o piosenki. Do każdej płyty dołączona jest książeczka nawiązująca do bajki, w której znajduje się opowiadanie odnoszące się do poruszanych problemów w kontekście funkcjonowania dziecka we współczesnym świecie. Książeczka zawiera także teksty, wiersze, zagadki i gry o poziomie odpowiednim dla uczniów pierwszej klasy szkoły podstawowej. Uwrażliwieniu na język i kulturę innych narodów sprzyjać będzie praca z wykorzystaniem opisanych historyjek obrazkowych, kart obrazkowego alfabetu angielskiego, bajek, książeczek Logico opracowanych w językach obcych (angielski, niemiecki, francuski). Można tu znaleźć również stojak wielofunkcyjny z akcesoriami do wykonania teatrzyku. Wystawianie w teatrzyku znanych dzieciom utworów, ale także tworzenie własnych scenariuszy i małych form teatralnych, pozwoli w pełni przeżywać ich piękno. Małe formy sceniczne pobudzają u dziecka spontaniczną aktywność twórczą, umożliwiają wyrażanie przeżyć i emocji.

Drugi Ośrodek Zainteresowań: pomoże w rozwijaniu wszystkich inteligencji, a szczególnie inteligencji wizualno – przestrzennej, muzycznej, ruchowej oraz interpersonalnej i intrapersonalnej. Wszystkie środki dydaktyczne, które znajdą się w Ośrodkach Zainteresowań można wykorzystać w celu rozwijania wrażliwości artystycznej i poczucia estetyki. Posłużyć mogą one także jako materiał wspierający aktywność twórczą dziecka i wyzwalający zainteresowania. Wrażliwość artystyczna dzieci będzie kształtowana za pomocą zestawu instrumentów muzycznych, akcesoriów teatralnych i pacynek. Te środki dydaktyczne rozwijają zainteresowania, wyzwalają twórcze zdolności uczniów, wpływają na odczuwanie radości z nabywania nowej wiedzy i umiejętności. Służą wzmacnianiu pewności siebie i wyzwalają motywację do uczenia się, gdyż dziecko ma możliwość odczucia sukcesu w różnych, wybranych przez siebie dziedzinach aktywności twórczej. Dla harmonijnego rozwoju fizycznego i motorycznego uczniów niezbędne są przybory do ćwiczeń ruchowych. Podstawą rozwoju wszelkich kompetencji jest prawidłowy rozwój fizyczny i motoryczny, szczególnie ważny w okresie rozpoczęcia nauki szkolnej. Stojak wielofunkcyjny z akcesoriami sportowymi to zestaw, który służyć będzie dzieciom do wszelkiego typu zabaw i ćwiczeń fizycznych, motorycznych oraz ruchowych. Ten zestaw przyborów do ćwiczeń można z łatwością przesuwać i przenosić w miejsca, gdzie dzieci we właściwych warunkach mogą ćwiczyć, np. do sali gimnastycznej, na boisko, korytarz szkolny lub w inne miejsce, gdzie odbywają się gry i zabawy ruchowe. Ser szwajcarski to środek dydaktyczny, który łączy funkcje służące wspieraniu ruchowego rozwoju dziecka z efektywnym wykorzystaniem aktywności fizycznej uczniów oraz ich naturalnej cechy rozwojowej: przechodzenia od zabawy do nauki, od rzeczy łatwych do trudnych. Środek ten aktywizuje i pobudza sferę emocjonalno – motywacyjną. Zabawy i ćwiczenia z Serem szwajcarskim doskonale stymulują i koordynują pracę półkul mózgowych, a dzięki temu czynności i umiejętności, które pomagają w sprawnym funkcjonowaniu i likwidowaniu deficytów. Sera szwajcarskiego poprawia także efektywność uczenia się dziecka poprzez pobudzenie prawej półkuli mózgowej.

Trzeci Ośrodek Zainteresowań: będzie sprzyjał rozwojowi wszystkich inteligencji, a szczególnie inteligencji matematyczno – logicznej, przyrodniczej, interpersonalnej i intrapersonalnej. W Ośrodku tym umieszczono przede wszystkim środki dydaktyczne rozwijające kompetencje w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych. Tuby Pieskii i Tuby Gąsienice to zestawy, za pomocą których dziecko uczy się wykonywania działań matematycznych poprzez manipulowanie; rozpoznaje liczby, kształty geometryczne i kolory, jednocześnie ćwicząc koncentrację, sprawność motoryczną i manualną oraz koordynację wzrokowo – ruchową. Można wykorzystać tę pomoc w celu rozwijania u uczniów zdolności intrapersonalnych, ale także uczyć poprzez gry dydaktyczne. Kompetencje matematyczno – logiczne rozwijane będą również przy wykorzystaniu takich pomocy, jak Studnia Jakuba czy Magiczny Trójkąt Matematyczny z zestawem kart wzorcowych. Studnia Jakuba to materiał edukacyjny uczący cierpliwości i zręczności oraz doskonali koncentrację uwagi. Składa się z drewnianych, kolorowych drążków oraz kostki z kolorowymi ściankami. Drążki służą do odtwarzania, poprzez układanie, kształtów liter, cyfr, znaków, figur geometrycznych. Magiczny Trójkąt to pomoc służąca nabywaniu i utrwalaniu umiejętności rachunkowych, rozkładania liczb na składniki, dopełniania, porównywania różnicowego. Zestaw zawiera książeczki złożone z kart (po 100 kart w każdej z dwóch książeczek) o różnym stopniu trudności, w których zawarte są propozycje zadań dla dzieci. Zestawy Logico pozwalają na kształtowanie wszystkich kompetencji kluczowych, szczególnie matematycznych, językowych, przyrodniczych, komunikacyjnych oraz przedsiębiorczości w zakresie samodzielnego podejmowania decyzji i poszukiwania rozwiązań. Pomoce te dodatkowo stymulują i uwrażliwiają na odbiór sensoryczny, zaspokajają samodzielną potrzebę odkrywania, kształtują umiejętność uczenia się, samokontroli i motywację do samodzielnych działań poprzez możliwość odniesienia sukcesu. Klocki GEO, Mozaika XXL, klocki Figury Porównawcze, waga z cylindrami, Korale Matematyczne pozwalają na uczenie się poprzez działanie na miarę i w sposób dostosowany do poziomu rozwoju każdego ucznia, pełną indywidualizację pracy dziecka, rozwijają samodzielne myślenie.

Ściśle związane z kompetencjami matematycznymi są kompetencje przyrodnicze. Bliskie dzieciom treści przyrodnicze zostaną wzbogacone o elementy wykorzystania najnowszej techniki i rożnych źródeł wiedzy w procesie uczenia się. Mikroskop z przyborami, lupy, model ziemi, kalendarz ruchomy to przydatne i skuteczne narzędzia pracy dziecka, kształtujące umiejętność uczenia się, analizowania i wnioskowania, podejmowania decyzji, wypowiadania się w sposób komunikatywny i precyzyjny rozwijają inteligencje: matematyczno – logiczną, językową, interpersonalną i intrapersonalną. Książeczki Logico o tematyce z obszaru przyrody i środowiska pozwalają na bazie wykorzystania już istniejących umiejętności dzieci, wzbogacać ich wiedzę o nowe doświadczenia, ćwiczyć praktyczne wykorzystanie tej wiedzy, a także organizować współpracę i współzawodnictwo między uczniami. Poprzez korzystanie z globusa i modelu Ziemi uczniowie rozwijać będą inteligencję wizualno – przestrzenną, myślenie obrazami i wielowymiarowe postrzeganie obiektów. Sala, w której realizowany jest Projekt czeka na dzieciaki. Można już zabierać się do pracy.

03.09.2009 r.
Odbyły się pierwsze zajęcia w ramach projektu. Dzieci zapoznały się z pomocami dydaktycznymi umieszczonymi w Dziecięcych Ośrodkach Zainteresowań. Osobiście „wypróbowały” te, które były dla nich najbardziej interesujące. Największym powodzeniem cieszyły się: mikroskop, globus i chusta animacyjna. Tylko na chwilę dzieciaki opuściły stojak ze sprzętem sportowym, aby z mozaiki ułożyć „Wspomnienia z wakacji”.

09.09.2009 r.
Drugie zajęcia za nami. Ich głównym tematem była „przyjaźń”. Dzieci wspólnie tworzyły „Klasowy kodeks”, wykonały portret „Swojego przyjaciela”. Nie zabrakło również zabaw ruchowych. Każde z dzieci pracowało zgodnie z własnymi zainteresowaniami i we własnym tempie. Pracowały one w grupach, dwójkami, ale można było zaobserwować i kilku samotników. Nawet nie zauważyliśmy, kiedy minęły zajęcia.

10.09.2009 r.
Kolejne zajęcia za nami. Dzisiaj nadal „pracowaliśmy” wokół tematu przyjaźni, ale tym razem była to przyjaźń niezwykła, bo z naszymi kocimi pupilami. „Kocie zabawy”, „kocia układanka”, „kocie przeliczanie”, „koci teatrzyk” i „kocie śpiewanie”, to tylko niektóre z propozycji, w których dzieci mogły uczestniczyć. Na koniec zajęć wszyscy porozmawialiśmy na poważny temat opieki nad zwierzętami i wysłuchaliśmy opowiadania słowno – muzycznego „Doktor Nieboli”. W naszej klasie pojawiła się też nowa maskotka „Projektowy ołówek: symbol Inteligencji wizualno – przestrzennej”. Musimy wybrać dla niego imię, ale to już zadanie domowe dla „pierwszaków”.

16.09.2009 r. – 20.10.2009r.
Czas szybko leci, a razem z nim mijają kolejne godziny naszych wspólnych zajęć. Wykonana przez nas maskotka otrzymała imię Kolorek, zapewne ze względu na ilość kolorów, którymi została ubarwiona. Nadal na zajęciach pracujemy i bawimy się, a przez zabawę zdobywamy coraz to nowsze umiejętności. Wspólnie tworzymy mały teatr, w którym jesteśmy nie tylko aktorami, ale również scenarzystami, muzykami i reżyserami. Słuchamy wierszy i opowiadań o tematyce jesiennej, redagujemy własne historyjki i krótkie wierszyki poświęcone tej porze roku. Również i prace plastyczne przez nas wykonane są tak barwne i piękne jak nasza złota polska jesień. Pejzaże jesienne malowane nitką, czy stworki wykonane z kasztanów, żołędzi, jarzębiny i kolorowych liści, przyniesionych przez nas z lasu, stanowią uroczą dekorację naszego kącika przyrodniczego. Bardzo lubimy gry i zabawy ruchowe i to właśnie im poświęcamy najwięcej czasu na zajęciach. Zabawy z chustą animacyjną, chodzenie na mini szczudłach czy kręcenie cyrkowymi talerzami to najbardziej lubiane przez nas zajęcia. Wielu zwolenników mają też zabawy z podświetlanym globusem oraz gra „Poczta”. To właśnie w czasie zajęć z wykorzystaniem tych środków stajemy się podróżnikami, którzy wędrując po całym świecie poznają Ziemię – naszą planetę. Przed nami jeszcze wiele ciekawych zajęć i tylko żal, że za nami już połowa godzin przeznaczonych na realizację projektu.

21.10.2009 r. – 27.10.2009 r.
Nasze kolejne zajęcia poświęciliśmy tematyce jesiennej, bo przecież mamy jesień. W czasie zajęć rozmawialiśmy o tym jak należy zachowywać się na ulicy, kiedy tak szybko robi się ciemno i często pada deszcz. Nie zapomnieliśmy też o ptakach i zwierzętach, bo to przecież właśnie im najbardziej dokuczają chłody i pierwsze przymrozki. Na 45 minut dzieci zamieniły się w badaczy przyrody, obserwując zmiany zachodzące wokół nich. I oczywiście najwięcej czasu poświęciliśmy na zabawy sportowe, z których największym powodzeniem cieszą się nadal zabawy z chustą animacyjną i mini szczudła.

28. 10. 2009 r.
Te zajęcia były naprawdę „wesołe', bo w całości poświęcone zostały „poczuciu humoru”. Humor dobry i zły – taki temat był myślą przewodnią naszych zajęć. Dowiedzieliśmy się w ich trakcie, że nie wszystkie psoty i kawały muszą być zabawne i że zawsze musimy pamiętać o tym, aby żartując nie sprawić innym przykrości. Dzieci opowiadały śmieszne anegdoty i zabawne historyjki, bawiły się w Kalambury wykorzystując pacynki i instrumenty perkusyjne, a na zakończenie zajęć wspólnie redagowały „Przepis na uśmiech”. Okazało się, że wcale nie jest to takie proste, jak nam się wydawało

29.10.2009 r. – 03.11.2009 r.
Na naszych zajęciach stale przewija się tematyka przyrodnicza, ale nie może być inaczej, bo przecież i w tym roku nasza szkoła otrzymała Certyfikat Zielonej flagi, a to do czegoś zobowiązuje. My też musimy dbać o nasze środowisko i stawać się wzorowymi strażnikami przyrody. A żeby tak się stało, najpierw chcemy dobrze ją poznać i wiele się o niej dowiedzieć. Na zajęciach nie zapominamy też o doskonaleniu pozostałych umiejętności, np. matematycznych czy językowych. Dzieci układają i rozwiązują zadania tekstowe, słuchają historyjek, opowiadają własne, tworzą swój mały teatr. Dbamy też o kondycję wykonując wiele ćwiczeń, do których wykorzystujemy nasz sprzęt sportowy.

04.11.2009 r. – 24.11.2009 r.
Kilka zajęć poświęciliśmy poważniejszym tematom, gdyż zastanawialiśmy się na nich czym jest szacunek okazywany innym ludziom i co to znaczy szanować samego siebie. Każdy z nas miał wiele ciekawych spostrzeżeń. Dowiedzieliśmy się co to jest tolerancja i w jaki sposób powinien zachowywać się człowiek tolerancyjny. Daliśmy też szansę swojej wyobraźni wykonując ciekawe i oryginalne prace plastyczne przedstawiające wyobrażenia o Kosmosie. Dzieci wysłuchały kilku słuchowisk, jednak najbardziej spodobały im się „Szaleństwa Lisa Witalisa” Jana Brzechwy i „Plastusiowy pamiętnik” Marii Kownackiej. „Malowały muzyką” tworząc niepowtarzalne improwizacje muzyczno – ruchowe. Nie zapomnieliśmy o zabawach ruchowych, z których jak zawsze największym powodzeniem cieszyła się chusta animacyjna.

25.11.2009 r.
Nadchodzi Zima, stąd i na naszych zajęciach pojawił się temat związany z naszym zdrowiem. Jak dbać o czystość ciała i estetyczny wygląd? Jak należy się odżywiać i ubierać późną jesienią? Co należy robić, żeby nie chorować? – to tylko kilka z pytań, na które wspólnie szukaliśmy odpowiedzi. W tym dniu uczniowie chętnie też zajrzeli do naszych pomocy dydaktycznych, którymi dawno się już nie „bawili”. Pracowali na Tabliczkach Logico, ćwiczyli na Serze Szwajcarskim i grali w różnorodne gry dydaktyczne.

26.11.2009 r.
„Andrzejkowe wróżby” – również na projektowych zajęciach wróżyliśmy sobie jaka czeka nas przyszłość, kto i kiedy spotka swoją sympatię, kim zostaniemy w dorosłym życiu, jakie niespodzianki spotkają nas w najbliższym czasie. Była to naprawdę super zabawa.

01.12.2009 r. – 02.12.2009 r.
W czasie kolejnych naszych zajęć dzieci zamieniły się w prawdziwych „projektantów”. Ich zadaniem było stworzenie „Własnego Placu Zabaw”. Pomysłów było mnóstwo. Wspólnie zabraliśmy się do pracy. Wykorzystując sprzęt sportowy ze Sportowego Ośrodka Zainteresowań zbudowaliśmy wspaniały Plac zabaw, w którym każdy z nas mógł znaleźć coś dla siebie. Następnie, zachęceni powodzeniem w skonstruowaniu Placu, dzieci przystąpiły do zaprojektowania makiety „Miasteczka”. Tym razem wykorzystały tylko klocki, ale być może kiedyś w przyszłości ktoś z nich zostanie prawdziwym architektem i będzie projektował duże miasta.

03.12.2009 r.
Dzisiaj rozmawialiśmy o wodzie, bo przecież jest to skarb bezcenny. Badaliśmy co pływa, a co tonie. Wykorzystaliśmy mikroskop, aby pooglądać kroplę wody. Sprawdzaliśmy za pomocą wagi ciężar przedmiotów, które tonęły oraz tych, które pływały na powierzchni. Wykonywaliśmy proste obliczenia matematyczne pomagając sobie kolorowymi koralikami matematycznymi. Uczniowie zdobyli wiele nowych wiadomości i przypomnieli sobie jak i dlaczego należy oszczędzać wodę.

14.12.2009 r. – 16.12.2009 r.
To już ostatnie godziny zajęć w ramach I etapu Projektu. Pragniemy w pełni nacieszyć się pomocami, które znajdują się w Dziecięcych Ośrodkach Zainteresowań i o które tak dbaliśmy przez ten cały czas, a które już wkrótce przekażemy naszym młodszym kolegom. Dlatego naszym zabawom nie ma końca. Dzieci bawią się w teatr wykorzystując pacynki z głosem, palcynki i instrumenty perkusyjne, które stanowią doskonałą oprawę muzyczną ich przedstawień. Chodzą na mini szczudłach, jeżdżą na deskorolce, kręcą hula-hop i żonglują piłeczkami. Ponownie sięgnęły po Pocztę, globus i gry dydaktyczne. Szkoda, że to już koniec naszych zajęć. Teraz jeszcze przekazanie pomocy naszym następcom i prezentacja efektów dla rodziców i zaproszonych gości.

17.12.2009 r.
Dzisiaj uroczyście przekazaliśmy nasze pomoce uczniom klasy pierwszej, którzy wezmą udział w II etapie Projektu. Dzieci trzymały w dłoniach pomoce, które miały za chwilę im dać i nie bardzo miały na to ochotę. Najchętniej zatrzymałyby je nadal dla siebie. Ale przecież wiedzieliśmy, że będą one należały do nas tylko przez pół roku i dlatego, kiedy już nasi młodsi koledzy mieli je w swoich rękach, opowiedzieliśmy im do czego one służą i jak należy z nimi pracować. Następnie wszyscy uczniowie wspólnie razem bawili się wybranymi pomocami. Obiecaliśmy też „maluchom”, że często będziemy do nich przychodzić z wizytą, aby jeszcze choć przez moment powspominać chwile spędzone na zajęciach i pobawić się naszym ulubionym sprzętem.

18.12.2009 r.
I nadszedł ostatni dzień projektu. Dzień dla nas bardzo ważny, bo właśnie dzisiaj podczas Pokazu efektów mieliśmy zaprezentować rodzicom, dyrekcji, nauczycielom i zaproszonym gościom, to czego nauczyliśmy się w czasie tych 4 miesięcy. Przygotowywaliśmy się do tego dnia bardzo starannie. Próbom nie było końca, a rodzice zajęli się przygotowaniem kostiumów, w których miały wystąpić dzieci.

18 grudnia 2009 roku o godzinie 15.00 rozpoczęła się uroczystość. Zebranych gości przywitała pani dyr. Ilona Szczęch, która w kilku słowach opowiedziała o założeniach i efektach projektu. Teraz przyszła kolej na część artystyczną. W imieniu dzieci wszystkich zebranych przywitali Natalia Stochel i Dawid Krzyżanowski. Kolejnym punktem programu była „Parada cyrkowa”, w której swoje umiejętności zręcznościowe zaprezentowało trzech Klownów. Wcielili się w te role: Dawid Krzyżanowski, Paweł Stochel i Piotr Pandel. Chłopcy, wykorzystując sprzęt sportowy pochodzący ze Sportowego Ośrodka Zainteresowań, w rytm muzyki cyrkowej (CYRK wita! Kurs orffowski – muzyka J. Woźniak) chodzili na mini szczudłach, żonglowali piłeczkami, kręcili obręczami, żonglowali laskami i kręcili talerzami cyrkowymi. Za ten cyrkowy pokaz chłopcy zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Następnie dzieci zaprezentowały zebranym gościom Inscenizację wiersza „Jesienne wrony” pochodzącego z książki „Rok wierszem malowany”. W kostiumach wron, wykonanych przez rodziców, nasi uczniowie wyglądali jak prawdziwe wrony, a odgrywane przez nich role ujawniły nieznany dotąd talent aktorski. Jako muzyczną oprawę do tej inscenizacji wykorzystano piosenkę zespołu „Gawęda” – Gramy w kolory.

Ostatnim punktem występu artystycznego był „Taniec Zimy” – Inscenizacja taneczna do utworu Manuela de Falli „Taniec ognia” z baletu „Miłosne czary” przygotowana według pomysłów dzieci biorących udział w projekcie. Panią Zimą, groźną, sypiącą śniegiem i śnieżną zamiecią, była Klaudia Ścisłowska, która doskonale spisała się w tej roli.Śnieżynkami były pozostałe dzieci: Alicja Gdula, Ola Kluczyńska, Natalia Stochel,Dawid Krzyżanowski, Piotr Pandel i Paweł Sopęch, które tańczyły wokół Pani Zimy, z wdziękiem opierając się jej groźnym poczynaniom. Cała Inscenizacja składała się z trzech części: pierwszej zatytułowanej „Beztroska”, która była tańcem Śnieżynek, drugiej „Nadejście Pani Zimy” i części trzeciej – „Burzy śnieżnej”, która kończyła się rozrzuceniem przez Panią Zimę śniegowych płatków (białe konfetti). Dzieci za cały występ zostały nagrodzone hucznymi brawami i usłyszały wiele pochwał z ust pani dyr. Ilony Szczęch. Na zakończenie Pokazu pani dyrektor podziękowała rodzicom za współpracę i współudział w realizacji projektu „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”, wręczyła uczniom biorącym udział w I etapie upominki, którymi były pacynki Myszki – maskotki projektu i zaprosiła dzieci oraz wszystkich gości na słodki poczęstunek.

Pierwszy etap projektu „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy” realizowała wraz z uczniami klasy drugiej: Alicją Gdulą, Olą Kluczyńską, Natalią Stochel, Klaudią Ścisłowską, Dawidem Krzyżanowskim, Piotrem Pandlem i Pawłem Sopęchem, pani Iwona Barczyk