Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy

 

Dnia 23 kwietnia 2009 roku Szkoła Podstawowa w Rodakach przystąpiła do realizacji ponadregionalnego Projektu Edukacyjnego współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny i budżet państwa „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”. Beneficjentem Projektu, który obejmie 2.700 szkół podstawowych z terenu sześciu województw jest Grupa Edukacyjna S.A. z Kielc. Szkoła Podstawowa w Rodakach jest jedną z 630 szkół województwa małopolskiego, które zostały wylosowane do udziału w tymże projekcie.

Głównym celem projektu „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy” jest wdrożenie elastycznego modelu edukacji, dostosowanego do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów, z wykorzystaniem nowatorskich metod i treści kształcenia. Istotą projektu jest wielokierunkowe i wieloaspektowe wspieranie rozwoju uczniów nakierowane na rozwój kompetencji kluczowych, poprzez praktyczne działania dzieci pod kierunkiem nauczyciela.

Wieloaspektowe wspieranie rozwoju umysłowego, emocjonalnego, społecznego, fizycznego i motorycznego dzieci rozpoczynających naukę szkolną odbywać się będzie poprzez kształtowanie kompetencji kluczowych w oparciu o teorię inteligencji wielorakich Howarda Gardnera, amerykańskiego psychologa i neurologa, profesora Uniwersytetu Harvarda i Uniwersytetu Bostońskiego, doktora honoris causa ponad 20 szkół wyższych i uniwersytetów, który zakłada, że każdy człowiek posiada wszystkie typy inteligencji w różnym stopniu rozwinięte. Tworzą one niepowtarzalny „profil inteligencji”, który podlega zmianom. Wszystkie te inteligencje wzajemnie ze sobą współpracują, a każdą z nich można rozwijać ( „słabsze” inteligencje można rozwijać poprzez „mocniejsze”). Rozwojowi inteligencji sprzyja również właściwie zorganizowane środowisko domowe.

Wykorzystanie w praktyce teorii H. Gardnera zapewnieni uczniom doświadczenia edukacyjne i społeczne na miarę ich zainteresowań, uzdolnień, możliwości i potrzeb. Umożliwi działania we wszystkich dziedzinach aktywności, a szczególnie: językowej (język ojczysty i obcy), matematyczno – przyrodniczej, artystycznej i ruchowej, komunikacyjno – informacyjnej, społecznej (intra- i interpersonalnej). Wprowadzenie nowych treści i metod odbywać się będzie na bazie opracowanych na potrzeby projektu materiałów metodycznych. Praca z dziećmi będzie prowadzona podczas zajęć obowiązkowych w ramach realizacji podstawy programowej oraz na zajęciach dodatkowych – pozalekcyjnych.

Twórczy nauczyciel, uczestnicząc w projekcie, ma szansę na realizację autorskiego pomysłu, nie ograniczonego sztywnymi ramami realizowanego programu nauczania. Dobór najwłaściwszych sposobów oddziaływania na dziecko będzie wynikał ze znajomości profilu inteligencji każdego ucznia, jego zainteresowań i potrzeb. Integralną częścią działań nauczyciela będzie nawiązanie ścisłej współpracy z rodzicami wychowanków i uświadomienie im doniosłości podjętych działań zwiększających sukces edukacyjny i życiowy dziecka.

Adresatami podjętych w ramach projektu działań są uczniowie klas pierwszych (ok. 150.000 dzieci) szkół podstawowych oraz ich nauczyciele, którzy wykazują się aktywnością twórczą. Do projektu dobrane zostały takie środki, które stymulują rozwój wieloaspektowo i wielowymiarowo. Uwrażliwiają na odbiór sensoryczny, zaspokajają potrzebę samodzielnego odkrywania świata, kształtują umiejętność uczenia się i samokontroli oraz motywują do samodzielnych działań, dając możliwość odczucia sukcesu. Środki dydaktyczne wykorzystywane w Ośrodkach Zainteresowań sprzyjają humanizacji procesu kształcenia i odczuwaniu radości ze zdobywania wiedzy, wyzwalają zainteresowania, rozwijają zdolności i umiejętności uczenia się zgodnie z indywidualnym rytmem rozwoju oraz indywidualnym profilem inteligencji dziecka.

Czas realizacji projektu przewidziany jest od 01.10.2008r. do 31.12.2011r.
Budżet projektu to 46 000 000 zł.
Kwiecień – maj 2009r. – tworzenie „Ośrodków Zainteresowań” na bazie środków dydaktycznych służących rozwijaniu kompetencji kluczowych uczniów.
Kwiecień 2009r. – czerwiec 2011r. – praca nauczycieli z dziećmi w szkołach uczestniczących w Projekcie.
Efektem uczestnictwa uczniów w zajęciach dodatkowych będzie pokaz efektów i osiągnięć dzieci zaprezentowany na forum publicznym.
Więcej informacji dotyczących Projektu „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy” można znaleźć na stronie www.pierwszaki.eu.

Opracowane na podstawie informacji zawartych na stronie www.pierwszaki.eu oraz A. Kopik, M. Zatorska „Każde dziecko jest zdolne”.