Wakacyjny dyżur w przedszkolu

WAKACYJNY DYŻUR
ZARZĄDZENIE Nr 0050.91.2017 WÓJTA GMINY KLUCZE

z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji dyżuru wakacyjnego dla oddziału przedszkolnego i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Klucze.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649) Wójt Gminy Klucze zarządza, co następuje:

§ 1

Wprowadza się „Zasady organizacji dyżuru wakacyjnego dla oddziału przedszkolnego i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Klucze”, które stanowią załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Wzór wniosku o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Dyrektorowi Gminnego Zespołu Oświaty.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.91.2017 Wójta Gminy Klucze
z dnia 14 grudnia 2017 r.

Zasady organizacji dyżuru wakacyjnego dla oddziału przedszkolnego i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Klucze:

§ 1

1. Przedszkola w Gminie Klucze funkcjonują przez cały rok kalendarzowy, z przerwą wakacyjną umożliwiającą wykorzystanie przez nauczycieli urlopu wypoczynkowego.
2. Przedszkola pełnią dyżur wakacyjny według harmonogramu ustalanego co roku przez organ prowadzący.
3. Z obowiązku pełnienia dyżuru wakacyjnego wyłącza się przedszkole ujęte w planie remontów, jeżeli zakres prac remontowych zagraża bezpieczeństwu dzieci.
4. W związku z brakiem możliwości zapewnienia całodziennego wyżywienia w Przedszkolu w Ryczówku i w oddziale przedszkolnym w Rodakach, nauczyciele z tych placówek pełnią dyżur w Przedszkolu im. Jasia i Małgosi w Kluczach.
5. Harmonogram, o którym mowa w ust. 2 uzgadniany jest z dyrektorami przedszkoli w ostatnim tygodniu grudnia każdego roku.

§ 2

1. Dyrektorzy przedszkoli podają do wiadomości rodziców z odpowiednim wyprzedzeniem wykaz dyżurujących przedszkoli, zasady zgłaszania dziecka na dyżur oraz terminy składania wniosków.
2. Na dyżur wakacyjny przyjmowane będą dzieci już uczęszczające do oddziału przedszkolnego i przedszkoli w bieżącym roku szkolnym. Okres dyżuru wakacyjnego nie jest okresem adaptacji dla dzieci, które będą uczęszczały do przedszkola w nowym roku szkolnym.
3. Z dyżuru wakacyjnego mogą korzystać jedynie dzieci, których obydwoje rodzice pracują i w tym czasie nie korzystają z urlopu wypoczynkowego. Zgodnie z art. 31 Konwencji o Prawach Dziecka, rodzice powinni uwzględnić prawo dziecka do wypoczynku i czasu wolnego poprzez zaplanowanie mu przerwy wakacyjnej.
4. Grupa przedszkolna nie może liczyć więcej niż 25 dzieci. Jeżeli na dyżur do danego przedszkola zgłoszona jest większa liczba dzieci, tworzy się kolejną grupę.
5. Czas pracy przedszkola dyżurującego określa arkusz organizacyjny na bieżący rok szkolny.

§ 3

Warunki przyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny:
1) Rodzice składają wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny do 31 maja danego roku. Jeśli rodzic zapisuje dziecko do więcej niż jednej placówki, wypełnia wniosek do każdej placówki osobno. Wydawanie i przyjmowanie wniosków odbywa się w szkole/przedszkolu macierzystym.
2) Wraz z wnioskiem o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny należy złożyć stosowne oświadczenie o niekorzystaniu z urlopu wypoczynkowego przez oboje rodziców w okresie, kiedy dziecko zapisane jest na dyżur, pod rygorem nieprzyjęcia dziecka na dyżur.
3) Dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej z oddziałem przedszkolnym sporządza listę zgłoszonych dzieci do danej placówki i wraz z wnioskami przekazuje ją dyrektorowi dyżurującego przedszkola do 15 czerwca.
4) W uzasadnionych przypadkach i jeżeli przedszkole dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola dyżurującego może przyjąć dziecko zgłoszone w innym terminie niż wskazany w pkt 1.

§ 4

Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w okresie dyżuru wakacyjnego:
1) Rodzic wnosi opłatę za korzystanie z wyżywienia i godzin dodatkowo płatnych (1 zł za każdą godzinę dodatkową) w przedszkolu, do którego zapisał dziecko na dyżur do 25 czerwca.
2) Rodzice dzieci sześcioletnich wnoszą opłatę jedynie za wyżywienie.
3) Opłata wnoszona jest w sekretariacie szkoły/przedszkola lub w przypadku Przedszkola w Kluczach, przelewem na podane konto bankowe, po uprzednim uzyskaniu informacji o wysokości naliczonej opłaty.
4) Rozliczenie pobytu dziecka w przedszkolu oraz zwrot nadpłaty w przypadku nieobecności dziecka odbywa się zgodnie z zasadami obowiązującymi w placówce dyżurującej.

§ 5

1. Dyrektor dyżurującego przedszkola zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieci w przedszkolu, udostępnia do wglądu rodzicom dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny statut przedszkola, zapoznaje z zasadami przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.
2. Rodzice dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny mają obowiązek przestrzegania zasad ustalonych w dyżurującym przedszkolu.
3. W czasie dyżuru wakacyjnego, ze względu na bezpieczeństwo dzieci, nauczyciele mają prawo prosić opiekunów odbierających dziecko z przedszkola o okazanie dokumentu tożsamości i zweryfikowanie danych z upoważnieniami zawartymi we wniosku o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny.
4. Organ prowadzący nie pokrywa kosztów dowożenia dzieci do dyżurujących przedszkoli.

§ 6

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy zawarte w statucie przedszkola oraz innych obowiązujących w przedszkolu regulaminach.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2018 r.

 

Do pobrania:

Wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny >>

Harmonogram dyżurów wakacyjnych 2018 >>

 
 

0 Komentarzy

Możesz być pierwszym, który doda komentarz.

 
 

Skomentuj